Wednesday, November 24, 2010

Тихование

Во снегот во снегот тихо
тихание
ѓолот дипли гнило лисје
стрниште демне корија
чемрее чернова
тихо тихание
(на оџакот) кацнува шаварче
дрвени сабоа шарени
во мразот кукли восочни тихо
тихание
окото мое окото твое скорец
во снегот во-снег-от тихание
тихо
тихование

„Ронливи лета море далечно“, Симев С., 2010

No comments:

Post a Comment