Friday, October 5, 2007

Во песокта

Истекоа очите
чекајќи ... и и и
ѕидосаа ушите
слушајќи... и и и
засуши грлото
дишејќи ... и и и

жед, жад, жажда

чекајќи истекоа
очи ... о о о
слушајќи зидосаа
уши ... у у у
дишејќи засуши
грло ... е е е

чееекааам ...
слууушааам ...
дииишааам

„Соспи“, Табернакул, 1997

No comments:

Post a Comment